Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Maren`s Venne-Laug”
Foreningens navn er ”Maren`s Venne-Laug.”§1.

  • §1.
   Foreningens navn er ”Maren`s Venne-Laug.”
  • §2.
   Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. CVR.nr.35625232.
  • §3.
   Foreningens faste mødested er Hotel Schaumburg i Holstebro.
  • §4.
   Foreningens formål er følgende:
   • At værne, promovere og løbende festligholdelse af mærkedage for Alberto Giacometti`s skulptur ”Kvinde på Kærre” (”Maren”). Foreløbige mærkedage vil være den 10. Marts (datoen for Skulpturens afsløring i Holstebro og den 19. Juni (datoen for Skulpturens genplacering på pladsen foran det gamle rådhus). Mærkedagenes konkrete festligholdelse finder sted lørdage om formiddagen tæt på disse datoer efter Laugs-Styrelsens nærmere beslutning.
   • At være arrangør/medarrangør af diverse yderligere arrangementer omkring ”Maren” i form af tilrettelæggelse og afvikling af lokale begivenheder, der på sober og fornøjelig vis kan medvirke til at skabe livsglæde og samvær for Holstebro Kommunes borgere og gæster fra nær og fjern.
   • At begivenhederne i videst mulig omfang tilrettelægges og afvikles i samarbejde med Holstebro Kommune, Handelsstandsforeningen, Turistkontoret samt øvrige foreninger i kommunen.
   • At medvirke til udbredelse af kendskabet til Holstebro Kommune ved under fornøjelige og værdige former, at optage såvel Kommunens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Venne-Lauget.
   • At hylde og om muligt økonomisk støtte personer eller organisationer, der har gjort en særlig fortjenstfuld og uegennyttig indsats af humanitær, social eller kulturel karakter.
  • §4 a.

  Den af Laugs-Styrelsen skabte institution ”Holstebros Kulturvægtere”, der fungerer som selvstændig forening serviceres ved omtale m.v. på Laugets hjemmeside. Det af Lauget nedsatte Råd – ”Marens Riddere” – der i deres virksomhed skal understøtte Laugets i § 4 opstillede formål – serviceres via Laugs-Styrelsens funktion som sekretariat. Laugs-Styrelsen kan indkalde/invitere Ridderne/Riddere til arrangementer til fremme og promovering af aktiviteter, der understøtter Laugets formål.

  • §5.
   Ved indtrædelse i Lauget betales en ydelse/kontingent. Årsydelsen/kontingentet efter stiftelsesåret erlægges hvert år i januar måned og er noget Laugsmedlem i restance efter årets udløb udelukkes den pågældende automatisk af Lauget.
   Kontingentet for personligt medlemskab for 2009 fastsættes til 67 kr. svarende til 1.kr. pr år siden kunstneren Alberto Giacometti skabte skulpturen i året 1942/43.
   Kontingentet vil herefter være at regulere med 1.kr. pr. år.
   Medlemskab kan også tegnes af private foreninger, organisationer og private firmaer m.v. Årskontingentet vil her være 5 gange kontingentstørrelsen for personligt medlemskab af Lauget.
   Medlemskab er gyldigt så snart kontingentindbetaling er registreret.
  • §6.
   Lauget ledes af Laugs-Styrelsen, der består af 4 personer. Hvert år er 2 af disse på valg på Laugsforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
   Laugs-Styrelsen konstituerer sig selv med Oldermand, Viceoldermand Kassemester og Skriver. I tilfælde af stemmelighed er Oldermandens stemme udslagsgivende. Laugs-Styrelsen kan supplerer sig med kommitterede medlemmer, der skal/kan deltage når der er arrangementer og lignende på dagsordenen.
  • §7.
   Laugsforsamlingen er Laugets officielle generalforsamling og afholdes i marts måned – så vidt muligt den 10. Marts – datoen for ”Marens” officielle afsløring i 1966.
   Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.
   På Laugsforsamlingen fremlægger Oldermanden beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år og Kassemesteren forelægger det af revisor opstillede og af Laugsstyrelsen underskrevne årsregnskab(driftsregnskab og status) til Laugsforsamlingens godkendelse. Jfr. dog § 10 og § 13.
   Endvidere kan Laugsforsamlingen behandle ethvert spørgsmål af interesse for Lauget, såfremt det er fremsendt til Oldermanden senest 7 dage før Laugsforsamlingen.
   Ekstraordinær Laugsforsamling kan indkaldes, hvis Laugs-Styrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 50 Laugs-medlemmer overfor Laugs-Styrelsen skriftligt forlanger det vedlagt en begrundet dagsorden.
  • §8.
   Laugets regnskab- og funktionsår er kalenderåret.
   Første regnskabsperiode vil dog være fra stiftelsesdatoen til 31.12.2010
   Årsregnskabet(driftsregnskab og status) skal før den ordinære Laugsforsamling være opstillet af en statsautoriseret eller registreret revisor og underskrevet af Laugs-Styrelsen.
  • §9.
   Lauget forpligtes ved underskrift af:
   Hele Laugs-Styrelsen eller Oldermand plus Kassemester.
   Laugs-Styrelsen kan meddele prokura til at modtage indbetalinger og til at betale påtagne eller godkendte forpligtelser.
   Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue og der påhviler ikke Laugets medlemmer eller medlemmer af Laugs-Styrelsen nogen form for personlig hæftelse for Laugets gældsforpligtelser.

  Æresmedlemmer kan udnævnes af Laugs-Styrelsen. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. Udnævnte Marens Riddere er kontingentfri.

  • §10.
   Denne Laugs-vedtægt kan kun ændres på en Laugsforsamling når 3/5 af de fremmødte laugsmedlemmer stemmer herfor ligesom Lauget kun kan opløses på en sådan, når over halvdelen af de fremmødte stemmer derfor. En Laugsforsamling kan altid træffe beslutning uanset hvor mange laugsmedlemmer, der er mødt. En beslutning om opløsning af Lauget skal dog altid efterfølgende behandles på en ekstraordinær Laugsforsamling.
   I tilfælde af Laugets opløsning tilfalder formuen Holstebro Kommune til udlodning blandt kommunens kulturelle foreninger.
  • §11.
   Nedenstående stiftere af foreningen udgør Laugs-Styrelsen frem til den  ordinære Laugsforsamling i marts måned 2011.
   Første ordinære Laugsforsamling afholdes i marts måned 2010.
   Således vedtaget på det stiftende møde på Hotel Schaumburg
   Holstebro den 10. juni 2009 og med senere ændringer fra Laugsforsamlingen i 2010, Laugsforsamlingen d.10. marts 2011, Laugsforsamlingen 8.marts 2014 Laugsforsamlingen den 7. marts 2015.

  7.marts 2015